CV

Curriculum vitae

Persoonsgegevens

Naam Van Iersel
Voornaam Jan-Willem
Geboortejaar 1970
Huidige functie (Interim-) Jurist grondzaken/ omgevingsrecht

Opleidingen

1991-1997

Rechtsgeleerdheid Universiteit Utrecht (richting staats- en bestuursrecht, specialisatie ruimtelijk ordeningsrecht)

2000-2002

Opleiding PBNA-grondverwerving en schadevergoeding

2001-2004

Opleiding Makelaar en taxateur onroerende zaken SVM-NIVO

2005

2010

Opleiding Vastgoed en grondverkeer Larenstein

Gerechtelijk Deskundige PAO Universiteit Leiden

Cursussen (o.a.)

1997/1998

Cursus medewerker lokale belastingen

2004

Cursus UAV-GC 2000 CROW

2004

Incompany cursus presenteren (Oranjewoud)

2006

Cursus Onteigeningsrecht, Geoplan

2007

Samenwerkingsovereenkomsten bij locatieontwikkeling, Kluwer

2007

2008

2009

 

2009

2010

2011

Grondexploitatiewet, Kluwer

Huurrecht bedrijfsruimten, NVM SOM

Wet ruimtelijke ordening, grondexploitatiewet en omgevingsvergunningen NVM-SOM

 

Gevolgen Grondexploitatiewet en onteigening NVM-SOM

Actualiteiten onteigeningsrecht NVR

Aspecten Ruimtelijk bestuursrecht NVM SOM

Publicatie(s)

2006

Bouwrecht, mei 2006 “wanneer is planschade anderszins verzekerd?”

Kwalificaties/lidmaatschappen

Sinds 2002

(Beëdigd) lid van Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR)

Sinds 2003

Gecertificeerd registertaxateur (RT) voor bedrijfsonroerend goed en landelijk vastgoed

Sinds 2002

Lid van de Vereniging jonge onroerend goed juristen (VJOJ)

Sinds 2002

Lid van de Vereniging voor Bouwrecht (VBR)

Sinds 2004

2010-2015

Lid van serviceclub De Ronde Tafel (147 Kromme Rijn)

Ingeschreven in het LRGD (Landelijk Register Gerechtelijk Deskundigen)

Loopbaan

2007-heden

Van Iersel Juridisch Advies 

2007-2008

Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Utrecht (OGU), Juridische Zaken

2003-2007

Oranjewoud (Vastgoedadvies & Legal)

1998-2003

Stichting Adviesbureau Onroerende zaken (SAOZ)

1997-1998

Robberts BV (thans Maandag)

 

Werkervaring

Interim opdrachten:

  •  Interim jurist grondzaken bij de afdeling Vastgoed van de gemeente Breda (2005 en 2008-2009)
  •  Interim jurist grondzaken bij team Uitgifte & Juridische zaken van de gemeente Zwolle (2006)
  •  Interim jurist grondzaken bij de afdeling Vastgoed van de gemeente Arnhem (2006-2007 en 2011-heden)
  •  Interim jurist Grondzaken bij de afdeling Locatieontwikkeling van de gemeente Gouda (juni 2009 - oktober 2010)
  •  Interim jurist grondzaken bij de afdeling Grondzaken/ team Juridische Zaken bij de gemeente Utrecht (2010-2011)
  •  Interim jurist grondzaken bij de afdeling Stedelijke Vernieuwing van de gemeente Culemborg (april 2014-januari 2016)
  •  Interim jurist grondzaken bij de afdeling grondzaken van de gemeente Ermelo (november 2015-heden)

Inhoudelijk

 

Publiekrechtelijk bouwrecht/ Grondbeleid

Advisering over juridische aspecten met betrekking tot vastgoed, aankoop van gronden voor bestemmingswijzigingen, kostenverhaal, toepassing van de Wet voorkeursrecht gemeenten en de Belemmeringenwet privaatrecht.

 

Privaatrechtelijk bouwrecht

Concipiëren van koop-/ uitgifteovereenkomsten, exploitatieovereenkomsten, intentieovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten en realisatieovereenkomsten voor vastgoedontwikkelingen tussen gemeenten en commerciële ontwikkelaars en woningcorporaties. Voeren van onderhandelingen. Vestiging van zakelijke rechten. Advisering inzake aanbestedingen en staatsteun.

 

Ruimtelijk bestuursrecht

Wet ruimtelijke ordening met bijzondere focus op grondexploitatiewet. Begeleiding van planologische procedures. Toetsen van bouwvergunningaanvragen aan bestemmingsplannen. Verdedigen collegestandpunt in bezwaar- en beroepsprocedures.

 

Onteigening

Minnelijke verwerving op onteigeningsbasis. Advisering inzake en toepassing van de administratieve en gerechtelijke procedure van de Onteigeningswet. Vaststelling van schadeloosstellingen in het kader van de Onteigeningswet.

 

Bestuursrechtelijk schadevergoedingsrecht

Voorzitter van onafhankelijke schadebeoordelingscommissies in verband met verzoeken om bestuurscompensatie, onder andere planschade en nadeelcompensatie. Het verrichten van risico-analyses in verband met ontwikkelingen die mogelijk kunnen leiden tot planschade/nadeelcompensatie.

 

Verrichten van taxaties

Verrichten van taxaties (wonen, landelijk en bedrijfsmatig vastgoed), beoordelen van vermeend nadelige effecten van rechtmatige bestuurshandelingen op de vermogenswaarde van objecten alsmede de invloed daarvan op de bedrijfsexploitatie.

 

Proceservaring

Opgetreden in procedures bij rechtbank en Raad van State namens Van Iersel Juridisch Advies, gemeente Rijnwoude, gemeente Breda, gemeente Utrecht, juridisch adviesbureau Maat en Ruygrok. De procedures betroffen zaken op het gebied van ruimtelijk bestuursrecht, bestuursrechtelijk schadevergoedingsrecht en Wet voorkeursrecht gemeenten.

Beëdiging rentmeester NVR 2006
Beëdiging rentmeester NVR 2006